Privacybeleid

Privacybeleid binnen zwembad De Boetzelaer 

Algemeen 
De Boetzelaer respecteert de privacy van iedereen. Persoonsgegevens die worden verstrekt behandelt De Boetzelaer vertrouwelijk. In dit beleidsdocument staat omschreven hoe De Boetzelaer met de verwerking van persoonsgegevens omgaat.  

Alvorens te komen tot dit geactualiseerde privacybeleid welk beleid in overeenstemming is met de vigerende privacywetgeving, heeft De Boetzelaer eerst een inventarisatie gemaakt van categorieën persoonsgegevens en de risico’s daarvan. Tevens heeft De Boetzelaer haar verwerkingsprocessen in kaart gebracht en heeft aan de hand daarvan dit beleidsdocument gemaakt.      

Verwerking persoonsgegevens 
De Boetzelaer verwerkt de volgende persoonsgegevens: 

  • Persoonsgegevens van personeel dat werkzaam is binnen De Boetzelaer; 
  • Persoonsgegevens van klanten;
  • Persoonsgegevens via de website; 

In het algemeen geldt dat De Boetzelaer in beginsel alleen persoonsgegevens verwerkt doordat er gebruik wordt gemaakt van haar diensten en/of omdat betrokkenen deze zelf aan De Boetzelaer verstrekken. Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt De Boetzelaer zich aan de eisen uit de vigerende privacywetgeving.  

Doel 
De Boetzelaer kan de bovenstaande gegevens verwerken voor een of meer van de volgende doeleinden: 

  • ter uitvoering van de overeenkomst die De Boetzelaer met de klant heeft gesloten; 
  • het opnemen van contact met de klant indien deze daarom verzoekt;
  • het bieden van een digitale accountomgeving en de beveiliging daarvan;
  • het aanbieden van een nieuwsbrief; 

Persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan de doeleinden waarvoor de gegevens aan De Boetzelaer zijn verstrekt, tenzij zij hiervoor expliciet toestemming heeft verkregen of dit anderszins ingevolge wettelijke bepalingen en/of kwaliteitsregels verplicht of toegestaan is.  

Bewaartermijn 
De Boetzelaer bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in dit privacy document genoemde doeleinden te bereiken dan wel zo lang De Boetzelaer daartoe wettelijk verplicht is. 

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden 
De Boetzelaer gaat vertrouwelijk met haar persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die De Boetzelaer verzamelt, verstrekken zij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. De Boetzelaer geeft persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, als zij daarvoor toestemming heeft gekregen of zij dat wettelijk verplicht is. 

Op sommige vlakken werkt De Boetzelaer samen met derden. Indien noodzakelijk heeft De Boetzelaer met deze derden een verwerkersovereenkomst gesloten.  

Cookies